Pielęgniarska opieka długoterminowa / domowa w ramach NFZ

Opieka pielęgniarska długoterminowa w domu obejmuje świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz leczniczych dla osób cierpiących na przewlekłe lub obłożne choroby, jak również dla niepełnosprawnych, bez ograniczeń wiekowych. Dzięki umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjenci korzystają z tego rodzaju opieki bez dodatkowych opłat.

Ten rodzaj opieki kierowany jest do osób, które, mimo braku konieczności leczenia w placówkach stacjonarnych, potrzebują regularnej i intensywnej pielęgnacji w warunkach domowych z uwagi na swoje aktualne problemy zdrowotne. Współpraca z lekarzem POZ jest kluczowa w procesie zapewnienia odpowiedniej opieki pielęgniarskiej w domu.

Ośrodek Pielęgniarstwa

Na czym polega pomoc pielęgniarki opieki domowej?

Pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej przede wszystkim:

 • leczy rany i odleżyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki, podłącza kroplówki, robi zastrzyki;
 • pomaga opiekunom chorego i uczy ich zasad pielęgnacji i codziennych czynności – mycie, zmiana pieluchomajtek, podawanie leków, karmienie;
 • pomaga pionizować chorego, prowadzi ćwiczenia oddechowe i podstawowe ćwiczenia ogólnousprawniające;
 • doradza, jak zdobyć potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny;
 • edukuje bliskich w zakresie opieki nad chorym;
 • przepisuje niektóre leki zgodnie z uprawnieniami, wypisuje skierowania na określone badania oraz zlecenia na wyroby medyczne (pieluchomajtki, wózki inwalidzkie, okulary i inne).
Ośrodek Pielęgniarstwa

Kto może skorzystać z pielęgniarskiej opieki domowej?

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:

 • otrzymali 40 punktów lub mniej w skali Barthel
 • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej
 • nie korzystają równocześnie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego).
By otrzymać pomoc pielęgniarki długoterminowej bliscy chorego powinni uzyskać od lekarza:
 • ocenę stanu pacjenta według skali Barthel (możliwość oceny też przez pielęgniarkę)
 • skierowanie, do którego załączona jest karta oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową (skala Barthel).
Skala Barthel ocenia stan chorego przede wszystkim pod względem jego samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności (spożywanie posiłków, siadanie, przemieszczanie się, ubieranie, kontrolowanie potrzeb fizjologicznych oraz utrzymanie higieny osobistej).
Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w zdrowiu i w chorobie

Zasady świadczenia opieki

Korzystając z pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej należy pamiętać o kilku kwestiach.

 • Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zobowiązana jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki POZ, do których pacjent złożył deklarację wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń, a także o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta.
 • Karta wizyt powinna być potwierdzona podpisem przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna.
 • Leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnia rodzina pacjenta (lub jego opiekun faktyczny/prawny).
 • Wizyty, nie mniej niż 4 w tygodniu, odbywają się dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00.
 • W medycznie uzasadnionych przypadkach wizyty mogą odbywać się również w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.
 • W nocy od godz. 20:00 do 8:00 oraz w dni wolne od pracy świadczenia pielęgniarskie (w uzasadnionych przypadkach) realizowane są w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Ośrodek Pielęgniarstwa

Dokumenty do pobrania