Informacje ogólne

Ośrodek Pielęgniarstwa „Pomoc w zdrowiu i w chorobie” sp. z o.o. prowadzi Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze dla osób dorosłych o profilu ogólnym. Jesteśmy tu, by zapewnić kompleksową opiekę dla osób dorosłych o różnych potrzebach zdrowotnych.

 • Pacjent pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia do wysokości 70% swojego dochodu (ale nie więcej niż 250% najniższej emerytury), natomiast NFZ pokrywa koszty leczenia (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135 z dnia 27.08.2004 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Zapewniamy kompleksowe leczenie, obejmujące opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitację, wsparcie psychologiczne, terapię zajęciową oraz edukację zdrowotną.
 • Nasi pacjenci mają dostęp do szerokiego zakresu wyrobów medycznych, takich jak kule, laski, wózki inwalidzkie, a także niezbędne leki i materiały pielęgnacyjne. Zapewniamy również nieodpłatne badania diagnostyczne i leki.

Pragniemy, aby nasi pacjenci czuli się komfortowo i bezpiecznie podczas pobytu w naszych zakładach, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im kompleksową i wysokiej jakości opiekę.

Ośrodek Pielęgniarstwa

Ważne informacje przed przyjęciem Pacjenta do ZPO

 • Warunkiem objęcia świadczeniobiorcy (Pacjenta) stacjonarnymi świadczeniami gwarantowanymi z zakresu usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Ośrodka Pielęgniarstwa „Pomoc w zdrowiu i w chorobie” sp. z o.o. jest otrzymanie przez niego w ocenie skalą poziomu samodzielności Barthel - do 40 punktów lub mniej oraz konieczność udzielenia mu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia przy jednoczesnym braku konieczności hospitalizacji w oddziale szpitalnym.
 • Decyzję o przyjęciu do Zakładu wydaje Dyrekcja w porozumieniu z powołaną Komisją, w oparciu o złożoną dokumentację.
 • Umowa zawarta ze Śląskim Wojewódzkim Oddziałem NFZ obejmuje wyłącznie finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług medycznych. Osoba przebywająca w Zakładzie pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania.
 • W dniu przyjęcia Pacjenta do Zakładu lekarz oraz pielęgniarka Zakładu oceniają stan zdrowia Pacjenta wg skali Barthel. Pacjent, który zostanie oceniony powyżej 40 punktów w skali Barthel nie zostanie przyjęty do Zakładu.
 • Pacjenci przebywający w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym Ośrodka Pielęgniarstwa mają zapewnione środki farmakologiczne, materiały medyczne, wyżywienie dostosowane do stanu zdrowia oraz terapię zajęciową i rehabilitację.
 • Do Zakładu nie przyjmuje się Pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
 • Jeśli chorobą współistniejącą jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia oraz braku przeciwwskazań do przebywania Pacjenta w ZPO o profilu ogólnym.
 • W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie i kontynuację leczenia w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta. Art 32. ust 2 i art.34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w związku z art. 17 ustawy o prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
 • Ocena stopnia samoobsługi wg skali Barthel dokonywana jest co miesiąc i w przypadku poprawy stanu zdrowia ( powyżej 40 punktów) pobyt zostaje skrócony.
 • Pacjenci przyjmowani są do Zakładu w ramach wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością złożenia kompletu dokumentów i po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji medycznej do pobytu.
 • Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przysługuje m.in. inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom (także osobom represjonowanym).
 • Obowiązkiem Pacjenta jest posiadanie do ciągłego użytku wskazanych środków higieny osobistej (do uzgodnienia z Pielęgniarką Oddziałową Zakładu).

Podstawowy zakres usług

Nasze usługi obejmują zakwaterowanie w pokojach 2 lub 3-osobowych z łazienką (posiadamy również sale Intensywnego Nadzoru Pielęgniarskiego dla Pacjentów w najcięższym stanie zdrowia), wyżywienie, całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską, terapię zajęciową, rehabilitację oraz edukację zdrowotną. Dbamy o indywidualne potrzeby pacjentów, zapewniając kompleksową opiekę w ramach naszych możliwości.

Czas trwania pobytu

Pacjent przebywa w zakładzie do momentu poprawy stanu zdrowia na tyle, by funkcjonować w domu, z minimalną pomocą. W każdej chwili rodzina może zdecydować o wypisaniu pacjenta.