Pomoc w zdrowiu i chorobie

Poznaj NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa

Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia

Projekty

Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w okresie od 1 października 2019r. do 29 grudnia 2020r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

nr RPSL.09.02.05-24-05G5/18 pn. „Kompleksowa Pomoc i Opieka W Ośrodku Pielęgniarstwa – Zwiększenie Dostępności Usług Opiekuńczych Dla Osób Niesamodzielnych”

Cel główny projektu:
Wsparcie osób niesamodzielnych, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego poprzez organizację kompleksowej i skoordynowanej opieki w środowisku zamieszkania, organizację całodobowej stacjonarnej krótkoterminowej opieki wytchnieniowej.

Planowane efekty: objęcie wsparciem osób niesamodzielnych usługami opiekuńczymi oraz wzrost świadomości i wiedzy z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi dla opiekunów faktycznych.

Po zakończeniu realizacji zapewnia się dostępność usług: 4 miejsca wytchnieniowe, 2 opiekunów, 1 lider, 1 psycholog, 1 manager, 1 osoba prowadząca szkolenia.

Wartość projektu: 463 013,70 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 393 561,64 zł.

Projekt finansowany z funduszy unijnych


Ośrodek Pielęgniarstwa „POMOC W ZDROWIU I W CHOROBIE” Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii celem pozytywnego wpływu na ochronę środowiska oraz obniżenia kosztów działalności Zakładu pielęgnacyjno opiekuńczego w Rudzie Śląskiej oraz Tarnowskich Górach"

Cel główny projektu:
Celem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Zakładu pielęgnacyjno opiekuńczego w Rudzie Śląskiej oraz Tarnowskich Górach. Montowana instalacja będzie miała moc 20,88kW dla inwestycji w Rudzie Śląskiej, a 21,46 kW dla Tarnowskich Gór. Pozwoli ona na zmniejszenie kosztów zużycia energii w Zakładzie i jednocześnie na osiągnięcie efektu środowiskowego w postaci zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Pełne informacje dla poszczególnych miast:

Projekt finansowany z funduszy unijnych


W celu zapewnienia zachowania trwałości 8 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu pt „Wdrożenie modelu kompleksowej i skoordynowanej opieki długoterminowej dla osób niesamodzielnych w wieku 60+ oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych.”, OŚRODEK PIELĘGNIARSTWA POMOC W ZDROWIU I W CHOROBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, że przez 12 miesięcy począwszy od dnia 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. jest gotowa do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych.

Każdorazowo w sytuacji wystąpienia zapotrzebowania na usługę będzie dostępna/zatrudniona kadra do świadczenia przedmiotowej usługi.

OŚRODEK PIELĘGNIARSTWA POMOC W ZDROWIU I W CHOROBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zapewnia 8 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych na terenie woj. Śl., Rudy śl., miast ościennych i pow. tarnogórskiego.

Usługi mogą być wykonane według cen komercyjnych zawartych w Cennikach Ośrodka PIELĘGNIARSTWA POMOC W ZDROWIU I W CHOROBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

W przypadku zainteresowania możliwością skorzystania z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie Sp. z o.o.:

Tel: 32 2420-506

Projekt finansowany z funduszy unijnych