Pomoc w zdrowiu i chorobie

Poznaj NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa

Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia

Projekty

Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w okresie od 1 października 2019r. do 30 września 2020r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

nr RPSL.09.02.05-24-05G5/18 pn. "Kompleksowa Pomoc i Opieka W Ośrodku Pielęgniarstwa - Zwiększenie Dostępności Usług Opiekuńczych Dla Osób Niesamodzielnych"

Cel główny projektu:
Wsparcie osób niesamodzielnych, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego poprzez organizację kompleksowej i skoordynowanej opieki w środowisku zamieszkania, organizację całodobowej stacjonarnej krótkoterminowej opieki wytchnieniowej.

Wartość projektu: 463 013,70zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 430 602,74zł.

Projekt finansowany z funduszy unijnych