Pomoc w zdrowiu i chorobie

Poznaj NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa

Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia

Projekty

Ośrodek Pielęgniarstwa "Pomoc w zdrowiu i chorobie" Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii celem pozytywnego wpływu na ochronę środowiska oraz obniżenia kosztów działalności Zakładu pielęgnacyjno opiekuńczego w Rudzie Śląskiej"

Celem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Zakładu pielęgnacyjno opiekuńczego w Rudzie Śląskiej. Montowana instalacja będzie miała moc 20,88kW. Pozwoli ona na zmniejszenie kosztów zużycia energii w Zakładzie i jednocześnie na osiągnięcie efektu środowiskowego w postaci zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Wartość projektu: 94 907,29 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 80 671,20 zł.

Projekt finansowany z funduszy unijnych


Ośrodek Pielęgniarstwa "Pomoc w zdrowiu i chorobie" Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii celem pozytywnego wpływu na ochronę środowiska oraz obniżenia kosztów działalności Zakładu pielęgnacyjno opiekuńczego w Tarnowskich Górach"

Celem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Zakładu pielęgnacyjno opiekuńczego w Tarnowskich Górach. Montowana instalacja będzie miała moc 21,46 kW. Pozwoli ona na zmniejszenie kosztów zużycia energii w Zakładzie i jednocześnie na osiągnięcie efektu środowiskowego w postaci zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Wartość projektu: 96 613,69 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 82 121,64 zł.

Projekt finansowany z funduszy unijnych


Ośrodek Pielęgniarstwa "Pomoc w zdrowiu i chorobie" Sp. z o.o. w okresie od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

  • osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
  • działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
  • poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

RPSL.09.02.05-24-001A/18-004 pn. "Wdrożenie modelu kompleksowej i skoordynowanej opieki długoterminowej dla osób niesamodzielnych w wieku 60+ oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych."

Cel główny projektu:
Wzrost jakości i dostępności usług społecznych w Rudzie Śląskiej oraz Tarnowskich Górach na rzecz 252 osób niesamodzielnych, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, wymagających opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością̨ samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego poprzez rozszerzenie wsparcia w ramach całodobowej opieki w ramach Centrum opieki wytchnieniowej dla 72 osób oraz zapewnienie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 180 osób wraz z dowożeniem posiłków dla grupy docelowej w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

Wartość projektu: 1 036 928,76 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 964 343,75 zł.

Projekt finansowany z funduszy unijnych